Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, olvassa el alaposan Általános Szerződési Feltételeinket, hiszen rendelése leadásával elfogadja a jelen dokumentumban leírtakat!

Amennyiben weboldalunk használatával, termékeinkkel vagy az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos kérdése van, az alábbi elérhetőségeken keresztül veheti fel velünk a kapcsolatot:

Az Eladó adatai:

 • Cégnév: Carlo-Stone Kft.
 • Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Búzavirág utca 12.
 • Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Búzavirág utca 12.
 • Adószám: 11531825-2-20
 • Bankszámlaszám: 10404900-49515354-56511022 (K&H Bank Zrt.)
 • Weboldal cím: www.carlokocentrum.hu
 • E-mail cím: carlokocentrum@gmail.com
 • Mobilszám: +36 20 276 2762

Tárhelyszolgáltató adatai:

 • Cégnév: Websupport Magyarország Kft.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 • Weboldal: www.websupport.hu

Fogalmak:

Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen

Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy

Fogyasztói Szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

Jótállás: a Fogyasztói Szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint

 • jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás
 • kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul
 

Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a weboldal és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon

Termék: weboldalunk árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság

Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy

Vonatkozó jogszabályok:

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 

ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát az Általános Szerződési Feltételek is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk a Fogyasztót és az Eladót megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat.

Ön rendelése leadásával elfogadja cégünk Általános Szerződési Feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

Szerződés nyelve és formája:

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés a megrendelés leadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával.

Árak:

Az árak forintban értendők. Áraink bruttó árak, melyek az ÁFÁ-t tartalmazzák. Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Fogyasztó a terméket, illetőleg tevékenységünket illető kifogásait a következő elérhetőségeinken keresztül juttathatja el hozzánk:

 • Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Búzavirág utca 12.
 • E-mail cím: carlokocentrum@gmail.com
 • Telefonszám: +36 20 276 2762
 

A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben szóban is közölheti panaszát. A panasz vonatkozhat az Eladó részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

A szóbeli panaszt cégünk haladéktalanul kivizsgálja és a lehetőségeknek megfelelően megoldja. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek másolati példányát eljuttatjuk a Fogyasztó részére. Az írásbeli panaszt cégünk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
 • Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
 • Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
 • Az Eladó nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
 • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
 • A panasz egyedi azonosítószámát

Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

Az Eladó a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint az Eladó Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.

Abban az esetben, ha az Eladó és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:

Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás:

A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető Testületi eljárás:

Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A Békéltető Testületi eljárásban az Eladót együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján az Eladó köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Ha az Eladó székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, az Eladó együttműködési kötelezettsége a fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben az Eladó a fenti együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.

A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • A Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
 • A fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
 • A Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
 • A Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
 • A Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
 • A Testület döntésére irányuló indítványt
 • A Fogyasztó aláírását
 • Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy annak másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó.

Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

 • 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
 • (72) 507-154
 • bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

 • 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
 • (76) 501-525, (76) 501-500
 • bkmkik@mail.datanet.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

 • 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
 • (66) 324-976, 446-354, 451-775
 • bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

 • 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
 • (46) 501-091, 501-870
 • kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

 • 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • (1) 488-2131
 • (1) 488-2186
 • bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

 • 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
 • (62) 486-987
 • E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

 • 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
 • (22) 510-310
 • fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

 • 9021 Győr, Szent István út 10/a.
 • (96) 520-217
 • bekelteto@gymskik.hu 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

 • 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
 • (52) 500-749
 • info@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

 • 3300 Eger, Faiskola út 15.
 • (36) 416-660/105
 • hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

 • 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
 • (56) 510-610
 • kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

 • 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
 • (34) 513-010
 • kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

 • 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
 • (32) 520-860
 • nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

 • 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
 • (1)-474-7921

Somogy Megyei Békéltető Testület

 • 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
 • (82) 501-000
 • skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

 • 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
 • (42) 311-544, (42) 420-180
 • endrediemese@invest.hu 

Tolna Megyei Békéltető Testület

 • 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
 • (74) 411-661
 • kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

 • 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
 • (94) 312-356
 • vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

 • 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
 • (88) 429-008
 • vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

 • 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
 • (92) 550-514
 • zmkik@zmkik.hu

Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.

Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.

Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.

Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzői jogok:

Jelen weboldal tartalma szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:

Abban az esetben, ha az Általános Szerződési Feltételek egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

Az Ön által megadott adatok pontosságáért felelősséget nem vállalunk. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát és a szállítási címként megjelölt címre kézbesítjük a terméke(ke)t. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károkat, költségeket Önre hárítani. A hibás adatbevitel miatt meghiúsult teljesítésért felelősséget nem vállalunk.

Abban az esetben, ha észreveszi, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk.

Rendelés feldolgozása és a szerződés megkötése:

Weboldalunkon keresztül bármikor leadhatja ajánlatkérését. Ajánlatkéréséről e-mailben válaszolunk, amennyiben elfogadja e-mailben az ajánlatunkat létrejön a szerződés. Amennyiben 24 órán belül nem kap visszajelzést e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe rendelése/ajánlatkérése.

Szerződéskötéskor a fogyasztó tudomásul veszi a következőket:

A weboldalon feltűntetett ábrák ugyanakkor informatív jellegűek, amelyeket a Társaság jogosult bármilyen előzetes értesítés nélkül és a szállított termékek attól jellegzetességeiknek köszönhetően különbözhetnek a felhasznált rétegek függvényében.

A természetes kő olyan természetes termék, hogy két darab, vagy a kőfelület két különböző része soha nem lesz teljesen egyforma. Ezért megengedett a szín-, árnyalat és textúra változatok a termékdarabok vagy a termékdarab egyes részei között. A színváltozatok széles skáláját és a felület kinézetét úgy kell tekinteni, mint a termék természetes pompáját tükröző elemeket. A színváltozatok, méretek, a textúra és a likacsosság a természetes jellegzetességek részei.

A terméskő kialakulása földtani folyamatok eredménye. Évmilliók során a földkéreg szerkezete változott, tektonikai hasadások keletkeztek, amit a mészpát újra kitöltött és megszilárdított. Természetes jelenségek a kvarcerek, amik sok mészkő karakteréhez hozzájárulnak és a lapok mintázatát gazdagítják. Ezek az eltérések nem értékelhetők hiányosságként. A rétegekkel, árnyalatokkal, üregekkel…stb. kialakult mészköveknél a repedés és szerkezeti gyengeség természetes tulajdonság. Ezek alapvetően elkerülhetetlenek, ezeket részben speciális, szakszerű tömítéssel kezelik.

A kőzet természetes keletkezése folytán porózus, lyukacsos. Külön művelettel, tömítéssel bezárhatóak ezek a pórusok. A megmaradt pórusok vagy később megnyílt pórusok nem kifogásolhatóak, hisz ezáltal csak a kőzet eredeti tulajdonságai válnak láthatóvá.

A mészkövek nem 100 százalékosan fagyállóak (kültérben járófelületen főleg), de szakszerű felhasználás/beépítés és különösen a megfelelő vízelvezetés biztosítása esetén, szinte teljesen kizárható a fagykár. Kerülni kell a sózást, mivel ezek az anyagok nem sóállóak.

A mészkövek esetében csak sav,- és lúgmentes, nem-maró, karcmentes tisztítószer használható, ami nem károsítja a felületet.

A vízszintesen burkolt mészkő felületeket minden esetben impregnálni kell!

A poligonális (sokszögű vagy szabálytalan) kő esetében figyelembe kell venni, hogy egy raklapon változó méretek vannak (5 cm-es átmérőtől kezdve), és 1 m2 poligonális kő nem egyezik meg 1 m2 fedett felülettel, csak nyílt hézag alkalmazása esetén. Az elrendezés függvényében (faragott, vágott, zárt nyílások) figyelembe veendő még 10-30% terület-eltérés.

A kő fagy elleni ellenállása csak abban az esetben garantált, ha megfelelő technológiát alkalmaznak a kő felrakásánál, a hézagok kialakításánál és a kő kezelésénél.

Az üzlettel való kommunikálás – a vele való interakció révén – a termékekkel kapcsolatos vélemények kifejtése vagy a „kapcsolat”-ban megjelölt címeken keresztül történik. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy ügyfeleit szelektálja. Mellőzzük, vagy kizárjuk a weboldalról azokat a véleményeket, amelyeknek a nyelvezet nem megfelelő. A Társaság a szabadon kapott információkat minden indoklás kötelezettsége nélkül jogosult szabadon kezelni.

A felhasználók tudomásul veszik, hogy a weboldal használata és a mellékelt termékek vagy szolgáltatások megrendelése saját elhatározásuk alapján, saját felelősségükre történik. A Társaság egyetlen kötelezettsége, hogy a Vevő részére biztosítsa a Szerződés egyoldalú megszűntetésének jogát, a hatályos jogszabályok alapján.

A társaság nem vállal garanciát arra, hogy a bemutatott termékek készleten vannak, ezért jogában áll, hogy egy adott Megrendelést részlegesen teljesítsen abban az esetben, ha egyes termékek már nem jelennek meg a szállító ajánlatában vagy egyéb okból nem állnak rendelkezésére, ugyanakkor a Vevőt ezekről az okokról köteles a legrövidebb időn belül értesíteni.

A Társaság által közzétett ajánlatokba, árlistákba, számlákba vagy egyéb dokumentumokba, illetve információkba bekerült hibákat a Társaság mindennemű felelősségvállalás- és viselés nélkül jogosult kijavítani.

További kiegészítések párkányok, könyöklők és fedlapok rendeléséhez, egyben a fogyasztó tudomásul veszi a következőket:

Cégünk felelősséget nem vállal a rosszul megadott méretekért. ennek érdekében ajánlatos elolvasni alaposan a mérés szekciót vagy érdemes fel venni velünk a kapcsolatot a kapcsolati fülön megadott lehetőségek egyikén!

A 200 cm-nél hosszabb termék illetve a mélységi méretnél 10 szeres vagy annál nagyobb hosszúságú cikk alapértelmezetten két egyenlő darabban kerül legyártásra.

1 m² alatti rendelés esetén nettó 7.500 Ft-os gyártási logisztikai költséget számítunk fel.

Mivel a termékek egyediek, ezért a gyártás előtt szükséges a rendelés pénzügyi rendezése. A pénzügyi rendezés után a várható beszállítás 10-15 munkanap.

A termékek szakszerű elszállításáról a megrendelő gondoskodik. A termékek a zalaegerszegi telepen vehetők át.

A megrendelő átvételkor köteles meggyőződni a megrendelt áru minőségéről. Átvétel után a megrendelő saját felelősségére gondoskodik a termékek helyes tárolásáról. Az ajánlott tárolás: fagytól és csapadéktól védett helyen a termékek vágott, nem csiszolt hosszanti oldalán, élére állítva, puha felületen javasoljuk fektetni. A csiszolt felületet a csiszolt felülethez fordítva, a vágott felületet a vágott felülethez fordítva kerülhetjük el a karcolódást, surloódást. A hosszabb darabokat élükre állítva, középen tartva javasolt mozgatni.

A mészkő egy természetes termék, minden kő egyedi és ezért a kialakulási sajátosságait rendelés előtt figyelembe kell venni. Az optikai tulajdonságokat kéretik a használati körülmények között megítélni, a súrolófény nem ilyen megítélési körülmény.

A színét, a struktúráját és a textúráját egy kőzetnek a különböző ásványi anyagok és ezek térbeli eloszlása adja. Így a színeltérések egy természetes kőnél magától értetődnek. DIN 18332 szabvány alapján (Természetes kő feldolgozása, 2.1.4 szakasz), szín, – textúra, – és struktúra eltérések kifejezetten megengedettek. Az eltérés mértékét részben minták segítségével lehet behatárolni. A kismértékű egyenetlenségek, eltérések nem alapoznak meg garanciális kötelezettséget.

Az egyes mészkőlapok megengedett méretbeli eltéréseit a DIN 18332 szabvány tartalmazza. A méretbeli toleranciára vonatkozóan, a kő építőelemekre a DIN 18201 és DIN 18202 szabványok vonatkoznak, amik csak azt vizsgálják, a különböző kapcsolódó építőelemek illeszkedése egyértelműen károsodott-e. Irányított fénynél látható felületi egyenetlenségek a burkolatoknál megengedettek, ha ez a DIN 18202 szabvány által előírt határokon belül van.

Párkányok, könyöklők és fedlapok beépítési iránymutatás:

A mészkő és márvány termékek és gyártmányok esetén minden esetben elengedhetetlen a termék víztől, párától, építési nedvességtől való védelme!

A vízszintesen vagy szükség szerint (javasolt 5%-os döntés a csapadékvíz elvezetése érdekében a homlokzat irányába) döntve beépített darabokat természetes kőhöz használható, a termék színének megfelelően fehér vagy szürke ragasztóanyaggal mind a fogadó, mind pedig a csatlakozó felületen vékony rétegben szükséges megkenni. Ajánlott a gyors vagy félgyors ragasztó használata, hogy semmiképpen ne okozzon színváltozást a kötési folyamat, ilyen termékek például: FKM XL, Steinkleber Weiss. A természetes kőből készült termékek és gyártmányok csatlakozó felületének glettelése a ragasztóanyaggal a víz és párazárás szempontjából elengedhetetlen.

A természetes kövekből készült elemek rögzítéséhez a gyártmányok gyártója az építési ragasztóhabok használatát NEM javasolja!

Az oldalsó irányokból a vágott éleket nem ecetsavas fugázó, tömítő anyaggal (pl.: Msil, Mapesil LM) szükséges a csatlakozó felületektől, illetve a környezeti nedvességtől elzárni.

A vízszintes felületeket a beépítés után azonnal, természetes kőhöz alkalmazható impregnáló anyaggal felületkezelni szükséges (NFS 704)!

Főként a fentiek hiányában a természetes kő gyártmányok és késztermékek felületén a környezetéből felvett nedvesség diffúz folyamatai miatt kalcium és esetenként nátriumos kiválások keletkezhetnek. Ez fátyolszerű, foltos, porló, többnyire fehér rétegként jelenhet meg a termékeken, azok mattulását okozhatja. A fellépő probléma esztétikai jellegű, a termék használhatóságát nem befolyásolja.

A kiválás eltávolítása vegyileg nem vagy csak kevéssé eredményesen megoldható, a hatékony fizikai javítás pedig az alapanyag felületét is rongálhatja.

Kialakulásának megelőzése a helyes beépítési gyakorlattal és az iránymutatásnak megfelelő segédanyagok használatával az esetek nagy részében elkerülhető.

Fizetési módok:

Banki átutalás:

A fizetés történhet banki átutalással. A megrendelés feldolgozását követően kollégánk elküldi Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat. Miután utalása beérkezett, előkészítjük a csomagot és az e-mailben megbeszéltek szerint kézbesítjük.

Üzletben (Carlo Kőcentrum, 8900 Zalaegerszeg, Kanizsai út és Sashegyi út kereszteződés) személyesen:

A fizetés történhet az üzletben készpénzben, bankkártyával. Amennyiben a megvásárolt áru raktáron van, úgy a termék azonnal szállítható. Amennyiben a megvásárolt termék nincs raktáron, úgy a beérkezésekor az előre egyeztetett módon értesítjük.

Fontos! Abban az esetben, ha Ön nem kapja meg a rendelést megerősítő e-mail üzenetet, a tranzakció sikertelennek minősül.

A szállítás csak kapuig történik, nem köteles Eladó beszállítani a terméket a Fogyasztó ingatlanjára.

 • A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Az elektronikus számlát e-mail üzenetben küldjük el Fogyasztó számára. Fogyasztó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Eladó nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
 • Az adatok egyeztetése e-mailben történik.
 

Átvételi módok:

Termék sajátosságait figyelembe véve minden esetben e-mailben egyeztendő.

Teljesítési határidő:

A teljesítési határidő a megrendelés visszaigazolásától számítva 2-6 munkanap (ha a termék raktáron van). Az ezen határidőtől való eltérést e-mailben jelezzük.

Jogfenntartás és kikötés:

Csak abban az esetben vállaljuk a megrendelés teljesítését, amennyiben a vételárat és szállítási költséget előre kifizeti.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról:

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!

Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a szerződés megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget.

Zalaegerszeg, 2023.03.24.